قوانین و مقررات

قوانین و مقررات Cipemlak

اینجانب با مشخصات زیر متقاضی دریافت خدمات مشاوره تخصصی خرید ملک در کشور ترکیه بوده و خود را متعهد به رعایت قوانین و مقررات زیر میدانم . منظور از شرکت، هلدینگ و نمایندگان آن می‌باشد.

کلیه مشاوره انجام شده صرفا برای خانواده اینجانب با مشخصات پیوست بوده و ارائه آن به هر شخص ثالث غیر از نامبردگان صرفا منوط به اخذ مجوز کتبی از شرکت Cippoint می‌باشد.

اینجانب در صورت تغییر شرایط و مشخصات درخواست خود، می‌بایست شرکت را مطلع ساخته تا نسبت به به‌روز آوری درخواست اقدام نماید اینکار در خدمات حداکثر 3 بار امکان پذیر می‌باشد. مدت زمان اعتبار بررسی مشاوره از تاریخ درخواست 30 روز تقویمی می‌باشد.

مشاور صرفاً تضمین کننده شرایط قیمت و پرداخت مواردی از خریدهای ملک می‌باشد که مبلغ بیعانه آن به حساب فروشنده واریز شده باشد.

مشاور صرفاً موظف است در صورت خرید ملک از پروژهای اعلام شده در گزارش و در صورت نمایندگی مشاور جهت مذاکرات اخذ امتیاز و تخفیف از پروژها، مبلغ پرداختی بابت حق مشاوره را از هزینه خدمات وکالت اخذ شهروندی متقاضی کسر نماید.

در صورت افزایش نفرات جدید به فهرست متقاضیان شهروندی، هزینه وکالت اخذ شهروندی ایشان به صورت مجزا محاسبه شده و تنها در صورتیکه فهرست کامل افراد متقاضی شهروندی و خرید ملک یک یا چند نفر و خانواده از ابتدا مبلغ مشاوره از هرینه وکالت شهروندی ایشان کسر می گردد.

مشاور صرفا در صورت اعلام مشخصات ملک مازاد بر فهرست اعلامی در گزارش مشاوره متعهد به ارائه خدمات نمایندگی مذاکره می‌باشد که این مشخصات بدواً به مشاور ابلاغ کتبی گردد و در صورتیکه توسط هر فرد دیگری گفتگو با فروشنده آغاز گردد، مشاور به دلیل حفظ اخلاق حرفه‌ای در این خصوص هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و عواقب نتایج هر نوع اقدام در این خصوص مستقیما به متقاضی مربوط خواهد بود.

مشاور صرفا در خصوص املاکی که خود در گزارش اعلامی معرفی می‌نماید و یا املاکی که پس از اعلام و درخواست اولیه متقاضی حائز شرایط قانونی، حقوقی لازم برای ارائه قرار گیرد متعهد به مذاکره و چانه‌زنی و نهایی سازی خدمات و ارائه سرویس خدمات اخذ شهروندی می‌باشد.

 

مقایسه آگهی ها

مقایسه